SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
ENGLISH(GLOBAL)

භාවිත නියම

සාදරයෙන් පිලිගන්නවා Zhejiang Solax ශක්ති ජාලය තාක්ෂණික තාක්ෂණය Co. ලි. (ඊට පස්සේ "මේ ගිවිසුම") කියලා කියනවා. මෙම ගිවිසුමට අදාළයි, පරිශීලකය තෘප්තියේ ලබන සියලු සේවාවලට, පරිගණක සේවය ලබා දෙනවා පරිගණක උපකරණ, ජංගම අර්ථය හෝ වෙනත් උපකරණවලින්.


.... විශේෂ අංගය


1. පරිශීලකයන්ගේ අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, පරිශීලකයන් මෙම ගිවිසුමේ සියලුම වචන කියවන්න ඕනේ ස්වේච්ඡා ලියාපදිංචියට කලින් මේ දුරස්ථ නිරීක්ෂණය සේවාව පාවිච්චි කරන්න. මෙම ගිවිසුමට නීති නීතියෙන් බලපෑමක් තිබෙනවා පරිශීලක "ම එකඟයි" ක්ලික් කරන විට නැත්නම් පරිශීලක සේවාව භාවිතා කරන විට SolaX ක්ලවුඩ් වල කිසිම සේවය භාවිතා කරන්න. පරිශීලකයා සම්පූර්ණ අපරාධ වගකීම සහ සිවිල් වගකීමක් ඇති පුද්ගලයෙක් විය යුතුයි ( උදාහරණයකට, ඔබ පුංචි කෙනෙක් නෙවෙයි), ඔබ වැඩ කරන සමාගමට නියෝජනය වන්නේ, එයින් අදහස් වන්නේ ඔබට සමාගම නියෝජනය කරන්න නීතිමත් අයිතියක් තියෙනවා.

2. පරිශීලකයාට අයිති රට නැත්නම් මේ ගිවිසුමේ අන්තර්ජාලය හෝ කොටසක්, පරිශීලක්.... දෙදෙනාගේ වගකීම්


ජීජින්ග් ශක්ති ජාලය ජාත් යන්තර ජාලය

1. ෂෙජීන්ග් සොලක්ස් ශක්තිය ජාලය, ලි. වෙබ් අඩවියේ නිර්මාණය, මෙහෙයුම් හා පාලනය කිරීමට වගකිවීයයි ඉහළ සේවා ලබා දෙනවා;

2. ජේජිග් සොලක්ස් බලය ජාලය තාක්ෂණික තාක්ෂණය Co., ලි. SolaX වලාකුලය භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරිශීලක දුරකථන ප් රශ්නවලට පිළිතුරු දෙනවා;

3. වෙබ් අඩවියේ නිරීක්ෂණ වේළිව සමඟ ප් රශ්නය නිසා, පරිශීලකයන්ට සේවා ලබාගැනීමට එය නොහැකියි. ෂෙජීන්ග් අරෝ ජාත් යන්තර තාක්ෂණික ස්ථානය, ලිට් රේම්.


මයි. පරිශීලකගේ වගකීම්

පරිශීලකයන් සොලක්ස් ක්ලවුඩ්ගේ පාලනය හා භාවිත නීති තත්වයට පිරිසිදු කරන්න ඕන;

පරිශීලකයන් සැබෑවකින් තොරතුරු සපය යුතුයි, තැපැල් පෙට්ටි, සීරනික අංක, ඇවිත්. පරිශීලකයන් නිවැරදි, නිවැරදි හෝ අසම්පූර්ණ තොරතුරුවලින් ඇති සියලු වගකීම් ලබා දෙනවා;

ලේඛන අවස්ථාව නැතිව ජෙහෙජීන්ග් සොලක්ස් බල ජාල ජාතික තාක්ෂණික කෝ., ලිට් රේ., පරිශීලකයන්ට බැහැ නැවත නැවත නැවත, පිටපත් කරන්න, අල්ලාගන්න, SolaX වල අන්තර්ජාලය වල අන්තර්ජාලය පිරිසිදු කරන්න, නැත්නම් මේ අන්තර්ජාලය සම්බන්ධයෙන් නිෂ්පාදනය නිර්මාණය කරන්න;

පරිශීලකයා නිවැරදිව ගිණුම සහ මුරපදය තියාගන්නවා. ඒ වගේම වගකිවීම පරිශීලක භාවිතය, අවසර තුන්වන සංඛ් යාව, හෝ අවසර නැති තැනැත්තා තුන්දෙනෙක්, පරිශීලකයන් සොයාගත්තොත් ඔබේ ගිණුම තොරතුරු භාවිත කරන බව ඔබේ ගිණුමේ තොරතුරු පාවිච්චි කරන බව.


.... නිශ්චිත අයිතම


1. පරිශීලකයා ගිණුම යටතේ සියලුම දත්ත අයිතිකතාවක් ලබා දෙනවා. පරිශීලකයට SolaX ශක්තිය පරිශීලකගේ දත්ත භාවිත කිරීමට ඉඩ දෙනවා. Solax Power පරිශීලක දත්ත හෙළි කරන්න පුළුවන් පරිශීලකයන්ට සේවය ලබාගැනීමට හෝ රජය හෝ පාලන අවශ් යතා නිසා. ඔබට සොයාගත හැක ඔබේ පෞද්ගලික දත්ත භාවිත කරන ආකාරය සොයාගත හැක. ඔබට SolaX Power වෙබ් අඩවියට බාගත හැක.

2. සෝලක්ස් පාට දුරස්ථ නිරීක්ෂණය කිරීමේ සියළුම අයිතිකයන් අයිතිකරණය. ෆොටෝවොල්ටයික් පද්ධතියේ දුරස්ථ නිරීක්ෂණය පද්ධතියේ පෙළ, මෘදුකාංගය, පින්තූර, රූප, විශාල, ඊ-මෙල්යේ සම්පූර්ණ අන්තර්ගතය; සහ SolaX Power විසින් පරිශීලකයාට ලබා දෙන වෙනත් තොරතුරු. මෙම සියලුම අන්තර්ජාලය ආරක්ෂා කර තිබෙනවා.

3. ද් රව් ය තහනම්: Solax ශක්තිය පරිශීලකයන්ට සීමිත, පුළුල්, විශේෂ නොවන, සුදුසු අවශ් ය නොවන්න, සාර්ථක යොදාගත නොහැකි භාවිතය අයිතිය. පරිශීලකයන් පද්ධතිය භාවිත කරන්න බෑ මේ ගිවිසුම මගින් පැහැදිලිව අවසර නැතුව පද්ධතිය භාවිත කරන්න. පරිශීලකයන්ට නොහැක:

 • ප් රතික් රමණය කිරීම, පිටපත් කිරීම, අල්ලාගන්න, සෝලක්ස් වලාකුළුවේ අන්තර්ජාලය බොරු කිරීම, නැත්නම් එවැනි අන්තර්ජාලය සම්බන්ධයෙන් නිර්මාණයක් නිර්මාණය කිරීම;

 • නිරීක්ෂණය කිරීමේ පද්ධතිය සේවය නැවත අධිකරණය කරන්න හෝ නැවත අධිකරණය කරන්න;

 • සොලක්ස් පුද්ගලයන් හෝ වෙනත් බුද්ධිමත් අයිතිකරුවන් කඩන්න.

4. සොලක්ස් වර්ගය දුරස්ථ දියුණු කිරීමට අයිතියක් තියෙනවා සහ දුරස්ථ වැදගත් උපකරණ ස්ථාපනය කරන්න. පෞද්ගලික දත්ත භාවිතා කරයි.


.... නීති භාවිත කරමින්


1. SolaX Maud ගිණුම සඳහා අදාළ කරමින්, පරිශීලකයාට ලබා දෙන තොරතුරු ශුභාරංචිය සහ අත් යවශ් යයි, දෙන තොරතුරු තොරතුරු වෙනස්කම් සිදු වන නම්, එය කාලකින් යාවත්කාලීන කල යුතුයික් රමය, ඕනෑම අසාර්ථකත්වය, දත්ත අකමැති සහ විශ්ලේෂණය වරදක්, පරිශීලකගේ ඇතුළු වරදක් නිසා, Solax Power කිසිම වගකීමක් ලබාගන්නේ නැහැ. 2. ප් රතිඵල ලැබෙන නීතිමත් හෝ ආර්ථික විවාදය පරිශීලකයාගේ වගකීම.

පරිශීලකගේ පිවිසුම් ගිණුම තැල් කොටුව භාවිත කිරීමට අවශ් ය නොමැත, පරිශීලකගේ සැබෑ නම නිර්දේශ කරන්නේ නැත. ඔබ පිවිසීය ගිණුමක් ලෙස තැපැල් කොටුව භාවිත කළොත්, SolaX Power පරිශීලකගේ තැපැල් පෙට්ටි තොරතුරු දැනගනු ඇත.

3. පරිශීලකයන් තම ගිණුම අංක හෝ මුරපදය අනිත් අයට මාරුවීමට හෝ ණය කරන්න යුත්තේ නැහැ. පරිශීලකයා ඔහුගේ ගිණුම නීති විරෝධී ලෙස අනිත් අය විසින් පාවිච්චි කරගත්තොත්, ඔහු ඉක්මනින් සැලැස්ම ශක්තිමත් කරන්න ඕන. SolaX වර්ගය හැක්කේ හෝ පරිශීලක වැදගත්කම නිසා ගිණුම අංක හෝ මුරපදය හෝ පරිශීලක වගකීමක් නොමැත ..

4. SolaX ගැලවුම් භාවිත කරන විට, පරිශීලකයන් පහත ප් රතිපත්ති අනුගමනය කළ යුතුය:

 • සාධාරණ නීති හා නීතිවලට එකඟ වෙන්න;

 • සියළුම ජාල ප් රෝටාවල, නීති හා ජාල සේවා වලට සම්බන්ධ කරන්න;

 • නීති විරෝධී අරමුණක් වෙනුවෙන් සෝලක්ස් වලාකුළ භාවිතා කරන්නේ නැහැ;

 • සෝලක්ස් වලාකුලය යොදාගත්තේ තොරතුරු අනිත් අයව බාධා කිරීමට, තොරතුරු පෙන්වන්න හෝ බෙදාගැනීමට නැත, පරිශීලකයා එය අඩංගු කරන අන්තර්ගතයට සම්පූර්ණ වගකීමක් ලබා දෙනවා;

 • වෙනත් තුන්දෙනාගේ පාඩම්, පිටපත් අයිතිය, ලක්ෂණ සලකුණු, නීතිය හෝ වෙන කිසිම නීතික අයිතිකරු හා උනන්දුව හා වෙන කිසිම නීතිමයක අයිතිකරු.

5. පරිශීලකයා සොලක්ස් ශක්තිය තාක්ෂණික තාක්ෂණය (Zhejiang) CO බව සහතික කරයි, පරිශීලකයාගේ නිෂ්පාදන හෝ සේවා නිසා තුන්දෙනෙක් විසින් චෝදනාවක් දක්වන්නේ නැත;

6. SolaX ගැලවුම් පරිශීලක විසින් ලැබෙන තොරතුරු පරිශීලකයාගේ සංවාදය හා ආත්ම-විශ්වාසය සඳහා යොදාගත නොහැක ඕනෑම චාරිත් රයක් තුළදී.


.... නිවැරදි කරන්න


1. සොලක්ස් බල ජාලය තාක්ෂණය (සෙහෙයින්ග්) කෝ, ලි. සුළු වගකීමක් ලබා දෙන තොරතුරු සහ සම්පූර්ණතාව සඳහා සීමිත වගකීමක් තිබෙනවා. සෝලක්ස් බල ජාලය තාක්ෂණය (සෙහෙයින්ග්) Co., ලි. තොරතුරු හා තොරතුරු වලින් වැරදි වගකීමක් නොවේ.

2. සෝලක්ස් බල ජාලය තාක්ෂණය (සෙහෙයින්ග්) Co., ලි. ජාල සේවයේ බාධා කිරීම සඳහා කිසිම වගකීමක් නොමැති වගකීමක් නොමැත SolaX බල ජාල තාක්ෂණය (Zhejiang) මගින් පාලනය කරන්න බෑ කෝ. ලිට් රේ., නමුත් ඔවුන්ගේ උපරිමය උත්සාහ කරයි පරිශීලකයන්ට අඩු කරන්න.

3. PV දත්ත එකතුකරුගේ ප් රශ්නය නිසා SolaX Power Network තාක්ෂණය (Zhejiang) Co. ලිට් රේ., නැත්නම් SolaX Cloud සේවාදායක ගැටලු හා නිවැරදිව හා නිවැරදිව තොරතුරු හා දත්ත පෙන්වන්න නොහැක. සොලෙක්ස් බල ජාල තාක්ෂණය (Zhejiang) Co., Ltd. නිරීක්ෂණය කිරීමේ බාධක ප් රශ්නයට, පරිශීලකයන් කිසිම ඉල්ලීමක් කරන්නේ නැහැ සොලක්ස් ශක් ජාලය තාක්ෂණය (සෙහෙයින්ග්) Co. ලිට් රේ., ඒත් නීතිමය ක් රියාත්මක වුණත්, මුදල් සම්පූර්ණයෙන්ම සමූහයක් නොවේ.

4. සියළුම වගකීම් සොලක්ස් බල ජාලය තාක්ෂණය (Zhejiang) Co. ලි. වැරදි හා සම්පූර්ණ තොරතුරු භාවිතය දක්වන තොරතුරු නිසා SolaX වැරදි හා/හෝ අසම්පූර්ණ තොරතුරු භාවිත කරන්න සෝලක්ස් වලාකුළුවා, සොලක්ස් බල ජාල තාක්ෂණය (Zhejiang) Co. ලි. අරමුණින් ඒවා කරන්න හෝ සෝලක්ස් බල ජාලය තාක්ෂණය (සෙහෙයින්ග්) Co. ලි. ලොකු වැරැද්දක් තියෙනවා, SolaX Power ජාල තාක්ෂණය (Zhejiang) Co., ලි. මේකට වගකීමක් නෑ.


.... සේවා බාධකය


1. සේවා බාධා කිරීමේ හේතුව

 • සෝලක්ස් බල ජාල තාක්ෂණය (Zhejiang) Co. ලි. සොලක්ස් වලාකුළු වේදිකාවක් හෝ සම්බන්ධ උපකරණ ලබා දීමට සේවාව බාධා කිරීමට හේතුව ඒ තත්වයකදී සොලක්ස් මෙය වෙනුවෙන් කිසිම වගකීමක් අවශ් ය නැත්නම්. ඒත් සෝලක්ස් පාරිභෝගිකයන්ට පුලුවන් තරම් දුරට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ;

 • සොලක්ස් පාලනය කරන්න බැරි වුනොත්,

 • ගනුදෙනුකරුවන් වැරදි හෝ අත් යවශ් ය තොරතුරු යටත් කරන්න;

 • මෙම ගිවිසුමේ කැඩීමේ එකක් හෝ තවත් විශේෂ නීතියක්.


2. සේවය බාධා කිරීමේ බලපෑම

ගනුදෙනුකරුවන් වැරදි හෝ අත් යවශ් ය තොරතුරු යටත් කරන්න;

මෙම ගිවිසුමේ කැඩීමේ එකක් හෝ තවත් විශේෂ නීතියක්.


.... තොරතුරු වෙනස් කරන්න


1. Solax ශක්තිය තාක්ෂණය (Zhejiang) Co., ලි. මේ ගිවිසුමේ ප් රතිසංස්කරණය කරලා අපේ වෙබ් අඩවියේ ප් රකාශ කිරීමට අයිතිය තියෙනවා.නීති වල හා වෙබ් අඩවි ක් රියාවලින් අවශ් යතාව. වෙබ් අඩවියේ ප් රකාශනය කිරීමේ කාලය තුළ සේවාව ප් රකාශ කිරීමේ කාර්යය සිට බලපෑමට ගිවිසුමේ කොටසක් බවට පත් වේවි.

2. වයස අවුරුදු වෙනස් කරද්දී, අපි සාධාරණ පිටුවේ අන්තර්ජාලය වෙනස් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. පිරිසිදුකරුවන් වෙබ් අඩවියේ සේවා යොදාගන්නවා නම්, ඔවුන් පිළිගත්ත හා ස්වේච්ඡා සේවයේ නිවැරදි යොදාගෙන සේවය පිළිපදිනවා.

3. චීන භාෂාවට සහ එකඟ භාෂාව අතර ගැටලුවක් තිබෙනවා නම්, චීන භාෂාවේ අන්තර්ජාලය නිවැරදි ලෙස සැලකිය හැකියි. මෙම ගිවිසුම යොදාගත්තේ චීන සංස්කරණය අවසාන ක් රමයක් ලෙසයි.

4. සොලක්ස් ශක්තිය තාක්ෂණය (Zhejiang) Co., Ltd.


.... විවාද විසඳුම හා නීති යෙදුම


1. Solax ශක්තිය තාක්ෂණය (Zhejiang) Co., ලි. ඒ වගේම ගනුදෙනුකරුවන් මේ ගිවිසුම ක් රියාත්මක කිරීමෙන් මිත් රත්ව හා සමාන ක් රමයක් විසඳුමක් විසඳුමක් විය යුතුයි.

2. ගැටලුව විසඳුම නොකරන විට, එය සොලක්ස් ශක්තිමත් අධිකරණයට යටත් කරගත්තා.


සෝලක්ස් ශක්තිය තාක්ෂණය

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
ඔබගේ අත්දැකීම ප්‍රශස්ත කිරීමට සහ පුද්ගලීකරණය කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරමු, නමුත් ඔබට අත්‍යවශ්‍ය නොවන කුකීවලින් ඉවත් වීමට තෝරා ගත හැක.
වැඩි විස්තර සඳහා, අපගේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය ඒ වගේම භාවිත නියම
සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප කරන්න
සියල්ල පිළිගන්න